Zbornik     Proceedings     Pictures


Do konferencije BeKMen 2019 ostalo:
- (To the conference SeCMan 2019:) -REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – RABEK i
S4 GloSec GLOBALNA BEZBEDNOST

- (REGIONAL ASSOCIATION FOR SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT - RASEC AND
S4 GloSec GLOBAL SECURITY) -

u saradnji sa

- (and) -

GRADSKOM OPŠTINOM OBRENOVAC

- (in cooperation with CITY MUNICIPALITY OBRENOVAC) -

Organizuju 4. međunarodnu naučno - stručnu konferenciju

- (Organize THE 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE) -

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA

(BekMen-2019)

- (SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT–THEORY AND PRACTICE) -

(SeCMan-2019)

Konferencija predstavlja forum za prezentovanje novih naučnih rezultata, razvojnih istraživanja i primena u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Na konferenciji se saopštavaju i diskutuju radovi sa rezultatima istraživanja koja se odnose na sve aspekte bezbednosti i kriznog menadžmenta. Radovi mogu biti analize slučajeva, eksperimentalni i teorijski rezultati ili primene novih ili poznatih teorijskih postavki za rešavanje aktuelnih problema u predmetnim područjima.

- (The conference represents forum for presentation of new scientific results, development researches and applications in the security and crisis management area. In the conference, papers consist of research results regarding all the aspects of security and crisis management are being reported and discussed about. The papers can represent case analyses, experimental and theoretical results or appliance of new or already known theoretical postulates for actual problems resolving within subjects areas.) -

Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste i izlaganje radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi.

- (The presentation of papers created on real practical problems basis is very significant aspect of the conference.) -

Najveća vrednost konferencije jeste, objedinjavanje na jednom mestu: izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika, neposredno iznošenje mišljenja stručnjaka i uključivanje organa vlasti u raspravu. Na ovaj način se problem postavlja u stvarnu dimenziju, a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.

- (The greatest merit of the conference is consolidation in one place: exposition of the problems, direct scientists' opinion giving, direct experts' opinion giving and authorities' involvement in the discussion. In this way, the actual problem is being put in real dimension, and information about it is available for all interested parties.) -

Manifestacija BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST

- (Manifestation SAFETY FOR THE FUTURE) -

Manifestacija bezbednost za budućnost predstavlja platformu za upravljanje znanjem u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

- (The manifestation SAFETY FOR THE FUTURE represents platform for knowledge management in security and crisis management area.) -

U okviru manifestacije održavaju se četiri događaja:

- (Within the manifestation four events are being held:) -

1. Međunarodna naučno – stručna konferencija Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa (BekMen)
- (1. International scientific – professional conference Security and crisis management (SeCMan)) -
2. Međunarodna naučna konferencija Menadžment-inženjerstvo-ekologija (ICMNEE)
- (2. International scientific conference Management - Engineering – Ecology (ICMNEE)) -
3. Izložba kapaciteta, opreme i uređaja u funkciji bezbednosti
- (3. Exhibition of capacities, equipment and devices in function of security.) -
4. Praktična primena sredstava, opreme i uređaja u kriznim situacijama
- (4. Practical usage of means, equipment and devices in crisis situations.) -

Orjentisanost na optimalnu eksploataciju postojećih znanja, učešće u naučnim istraživanjima i razmena novih znanja su imperativi manifestacije, kojima se omogućava učešće svih zainteresovanih strana u procesu razmene i stvaranja novih znanja u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

- (Orientation towards optimal exploitation of existing knowledge, participation in scientific researches and new knowledge exchange are imperatives of the manifestation, by which the participation of all interested parties in the process of exchange and creation of new knowledge in security and crisis management area is being allowed.) -

S obzirom na povezanost bezbednosti sa svim oblastima društvenog i privrednog života i svim naučnim oblastima, svoj doprinos razvoju platforme i njenih sadržaja, mogu da daju stručnjaci i naučnici različitih profila.

- (Regarding the connection of security with all aspects of social and economic life and with all scientific areas, the contribution to the platform and its content development can be given by experts and scientists of various profiles.) -