UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

Uputstvo možete preuzeti ovde: Uputstvo.docx


NASLOV RADA (Times New Roman – TNR 14 pt Bold)

(napisano na jeziku autora)

TITLE OF THE PAPER (Times New Roman – TNR 14 pt Bold) (written in English)

Prvi A. Autor1, Drugi B. Autor2, Treći C. Autor1, …(TNR 11 pt Bold)

1 Ustanova, Adresa ustanove, Grad, DRŽAVA, e-mail (TNR 10 pt)

2 Ustanova, Adresa ustanove, Grad, DRŽAVA, e-mail (TNR 10 pt)

Abstrakt (TNR 10 pt Bold): Maksimalna dužina abstrakta do 150 reči, tip fonta je TNR 10 pt normal, levo i desno 5 mm od margina, poravnato (na jeziku autora).

Kod radova koji su nastali u okviru projekata ministarstva za nauku i tehnološki razvoj države autora ili drugih projekata, navesti naziv i broj projekta.

Ključne reči (TNR 10 pt Bold):  do pet reči (TNR 10 pt, na jeziku autora).

Abstract (TNR 10 pt Bold):  The length of abstract maximally 8 line, type of font TNR 10 pt normal, left and right 5 mm margins, justify (in English).

For works that were created in the framework of projects of the Ministry of Science and Technological Development of Serbia, state the name and number of the project.

Keywords (TNR 10 pt Bold):  do pet reči (TNR 10 pt, in English).

  1. UVOD (Naslov poglavlja TNR 11 pt Bold)

Navedena su uputstva za pisanje rada za Konferenciju. U uputstvima je naznačeno kako treba pripremiti rad za Zbornik radova. Molimo Vas da se pridržavate datog uputstva.

  1. TEHNIČKA UPUTSTVA

Rad treba da bude napisan na engleskom i ostalim jezicima autora radova (Times New Roman – TNR 10 pt normal). Radovi se objavljuju u dva zbornika: jedan na engleskom jeziku i drugi na ostalim jezicima na kojima autori pošalju radove. Jedan autor može da bude na najviše tri rada, kao autor ili koautor.

Tekst editor: Microsoft Word, verzija 2003 (.doc). Prored Single (1,0).

Obim rada do 6-8 (osam) stranica ukupno. Paragraf before 6pt.

2.1. Format stranice (Naslov poglavlja TNR 10 pt Bold)

Koristiti format stranice B5JIS (182×257 mm). Sve margine (top, bottom, left and right) treba da budu 25 mm.

2.2. Tabele

Svaka tabela treba da bude numerisana s navedenim naslovom koji je smešten iznad tabele, poravnato levo. Visina znakova u tabeli je TNR 10 pt.

      Tabela 1: Naslov tabele (TNR 10 pt)

Column 1Column 1Column 1
Row 1Row 1Row 1
Row 2Row 2Row 2
Row 3Row 3Row 3

2.3. Slike

Broj i naziv slike treba da bude ispod slike i centriran. Visina znakova je TNR 10 pt. Svi termini u slikama, treba da budu usklađeni sa jezikom, na kom je napisan rad.

  Slika 1: Naslov slike (TNR 10 pt)

SLIKA 1 SE NALAZI U DNU TEKSTA!

Izvor: www

 2.4. Matematički izrazi

Matematički izrazi treba da budu poravnati sa levom marginom, a broj izraza poravnat s desnom marginom teksta. Visina znakova u jednačini je  TNR 10 pt Italic.

BIĆE UPISANA! (1)

  1. ZAKLJUČAK

Svi radovi koji budu poslati kasnije od datuma navedenog u pozivnom pismu ili napisani u formi koja nije u skladu sa ovim Uputstvom, ne mogu da budu objavljeni u Zborniku radova.

LITERATURA

Literaturu treba navesti abecednim redosledom (do 10), a citiranost u tekstu, npr. [1].

[1]    Prezime, I., Prezime, I. (YYYY). Name of Book (in Italics), Publisher, ISBN, Place of Publication

[2]    Prezime, I., Prezime, I. (YYYY). Name of paper or Chapter, In Name of Book (in Italics), Publisher, ISBN, Place of Publication, pp. xxx-yyy

[3]    Prezime, I., Prezime, I., Prezime, I. (YYYY). Title of conference paper, Proceedings of xxx xxx, Prezime, I. (Ed.), pp. xxx-yyy, ISBN, conference location, Month and Year, Publisher, City

[4]    Prezime, I.: Name of paper, Name of Journal (in Italics), Vol. (No. ), (YYYY), pp. xxx-yyy, ISSN

[5]    Prezime, I., Prezime, I., Prezime, I.: Name of Paper, Available from http://www.exact-address-of-site Accessed: YYYY-MM-DD.

Pripremite vaš Rad kao Naziv rada_Prezime autora.doc i pošaljite ga na e-mail: konferencija@rabek.org

Napomena:

  1. Radovi napisani na engleskom jeziku se objavljuju u štampanoj verziji zbornika radova.
  2. Radovi napisani na jezicima autora se objavljuju u elektronskoj verziji zbornika na sajtu.
  3. Svi radovi se recenziraju i razvrstavaju prema sadržaju u tematske oblasti.
  4. Uslov za objavljivanje rada u zborniku je pozitivna recenzija i uplaćena kotizacija.
  5. Radovi koji zadovoljavaju zahtevanu formu i kvalitet biće objavljeni u zborniku radova prema redosledu prijavljivanja.
  6. Rad pošaljite u word (.doc) i .pdf formatu.
  7. Uputstvo možete preuzeti ovde : Uputstvo.doc