Sve informacije o manifestaciji „Bezbednost za budućnost 2018“ su prikazane na flajeru.

A. UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA

 • Krize i krizni menadžment
 • Upravlјanje vanrednim situacijama i katastrofama
 • Ljudski resursi u oblasti kriznog menadžmenta
 • Komunikacija u kriznim situacijama
 • Pravni aspekti upravljanja kriznim situacijama
 • Ekonomski aspekti upravljanja kriznim situacijama
 • Državna uprava u kriznim situacijama
 • Migracije, siromaštvo, trgovina belim robljem
 • Proliferacija masovnog oružja, pranje novca
 • Trendovi budućih kriza

B. TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI

 • Bezbednost u kriznim situacijama
 • Istraživanje bezbednosnih pojava
 • Bezbednosna kultura
 • Energetska bezbednost
 • Nacionalna bezbednost, Državna bezbednost
 • Bezbednosni menadžment
 • Ekonomski aspekti bezbednosti
 • Sistemi bezbednosti
 • Ljudska bezbednost
 • Upravljanje ljudskim resursima u oblasti bezbednosti

C. SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA

 • Kritična infrastruktura u kriznim situacijama
 • Zaštita kulturnih i prirodnih dobara u kriznim situacijama
 • Logistika u kriznim situacijama
 • Civilna zaštita, radiološko-biološko-hemijski udesi i zaštita
 • Policija u kriznim situacijama
 • Terorizam i krizne situacije
 • Nadzor u sistemu zaštite i spasavanja
 • Privredni subjekti u kriznim situacijama
 • Prva i medicinska pomoć
 • Štabovi za vanredne situacije

D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH SITUACIJA

 • Standardi i standardizacija u oblasti društvene bezbednosti
 • Standardi u oblasti bezbednosti hrane
 • Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama
 • Kvalitet u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
 • Osiguranje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
 • Osiguranje lica i imovine
 • Životno osiguranje
 • Menadžment kvalitetom
 • Poslovna izvrsnost
 • Integrisani sistemi menadžmenta

E. UPRAVLJANJE ZNANJEM I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 • IT tehnologije u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Simulacije
 • Učenje na daljinu (e-learning)
 • Situacioni centri
 • Geografski informacioni sistem (GIS)
 • Projektni menadžment u kriznim situacijama
 • Sistem obrazovanja i vaspitanja u funkciji bezbednosti
 • Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje
 • Društvene mreže u kriznim situacijama

F. SISTEM ODBRANE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 • Uloga Vojske u kriznim situacijama
 • Vojne operacije zaštite i spasavanja, vojna pomoć
 • Vojna logistika u kriznim situacijama
 • Sistem obuke za delovanje u kriznim situacijama
 • Humanitarne intervencije
 • Vojni menadžment, nauke odbrane
 • Civilna odbrana
 • Primena vojne tehnike u zaštiti i spasavanju
 • Naoružanje i vojna oprema
 • Civilno-vojna saradnja u kriznim situacijama

G. UPRAVLJANJE RIZIKOM

 • Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti i kriznih situacija
 • Rizik i bezbednost
 • Teorija rizika
 • Ekonomska dimenzija rizika
 • Metode procene rizika
 • Odlučivanje u kriznim situacijama
 • Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Procena ugroženosti od požara

H. ZAŠTITA OD POŽARA

 • Normativno pravna regulativa
 • Obrazovanje, obuka i osposobljavanje
 • Sistemi zaštite od požara
 • Iskustva i trendovi
 • Sredstva, oprema i uređaji za gašenje požara
 • Zaštita od požara na nivou društvene zajednice
 • Kategorizacija objekata prema ugroženosti od požara
 • Istraživanja u oblasti zaštite od požara
 • Eksplozije, eksplozivne materije i zaštita od eksplozija
 • Organizacija poslova zaštite od požara

I. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U KRIZNIM SITUACIJAMA

 • Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u kriznim situacijama
 • Normativno pravna regulativa
 • Međunarodna saradnja
 • Iskustva i trendovi
 • Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu
 • Zaštita na radu, medicina rada
 • Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Istraživanja u oblasti BZR
 • Obrazovanje, obuka i osposobljavanje
 • Ugrožavanje na radnom mestu i evakuacija

J. ZAŠTITA LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

 • Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim situacijama
 • Fizičko obezbeđnje
 • Tehničko obezbeđenje
 • Detektivska delatnost
 • Obuka i osposobljavanje službenika obezbeđenja
 • Privatna vojna bezbednost
 • Organizacija poslova zaštite lica, imovine i poslovanja
 • Sistem obezbeđenja kritične infrastrukture
 • Transport vrednosti, menadžment iz operativnog centra
 • Projektovanje i planiranje sistema obezbeđenja

K. ŽIVOTNA SREDINA

 • Zagadjivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva
 • Zaštita životne sredine u kriznim situacijama
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje medicinskim otpadom
 • Upravljanje nuklearnim otpadom
 • Procena uticaja na životnu sredinu
 • Bioterorizam
 • Tehničko tehnološki udesi, transport opasnih materija
 • Nuklearni i radijacioni akcidenti
 • Održivi razvoj

 

L. NOVE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI

 • Primena DRON-a
 • Obrada,analiza i prikaz podataka
 • Telekomunikacije i prenos signala
 • Sajber bezbednost i informacione tehnologije
 • IoT (Internet of things) u industriji
 • Najbolje dostupne tehnologije i bezbednost
 • Senzori i monitoring
 • Nanotehnologije i smart tehnologije
 • Inovacije i tehnologije u u pravljanju znanjem
 • Inovativne tehnologije za rano uzbunjivanje i upravljanje kriznim situacijama