Izlaganje Radova

Na KONFERENCIJI BeKMen – 2018, radovi se mogu izlagati na dva načina:

  1. Usmenim izlaganjem rada u okviru sekcije , u skladu sa pravilima organizatora i agendom.
  2. Putem poster prezentacije.

IZLAGANJE RADA U OKVIRU SEKCIJE

Usmeno izlaganje rada se odvija u prostoriji u kojoj je organizovan rad po sekcijama, u tematskoj celini ukojoj je svrstan rad. Autor rada (ili koautor) izlažu rad putem prezentacije izrađene u powerpoint programu, u okviru vremena koje je odredio organizator (najčešće 10-15 minuta). Posle prezentacije rada planira se 2-3 minuta za diskusiju. Prezentacija mora da bude snimljena kao .ppt ili .pptx, i dostavljena organizatoru, najkasnije do početka rada sekcije.  

Konačno vreme izlaganja i diskusuje, biće definisano agendom konferencije.

IZLAGANJE PUTEM POSTER PREZENTACIJE

Izlaganje rezultata istraživačkog rada putem poster prezentacije, autor rada obavlja izradom postera. Elementi koje mora da sadrži poster prezentacija su: uvod, metod, rezultati, diskusija i zaključak. Poster sadrži slike, tekstove i grafikone. Dimenzije postera su najviše do A0 formata (118×84 cm). Orjentacija Portraitili Landscape. Poster se dostavlja organizatoru najkasnije pre početka konferencije. Najava izlaganja putem poster prezentacije mora da se izvrši najmanje tri dana pre početka konferencije. Panoi za izlaganje postera mogu da budu u salama za rad sekcija ili u holu objekta gde se održava konferencija (odluku donosi organizacioni odbor, uzimajući u obzir želje autora).

Vreme za poster prezentacije biće odrađeno agendom konferencije.